W związku z wejściem w życie unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przedstawiamy naszą politykę prywatności i wykaz informacji o tym, jak gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.           Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sarota PR Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Beliny – Prażmowskiego 69/7, 31-514 Kraków.

II.           Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Administrator będzie przetwarzać Twoje dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów, tj. w celu przesyłania Ci informacji prasowych o reprezentowanych przez Administratora markach, informowania Cię o produktach i usługach firm współpracujących z Administratorem (partnerów), o organizowanych przez Administratora eventach, konkursach, targach i innych wydarzeniach branżowych.

W celu lepszego dopasowania rodzaju i zakresu wysyłanych do Ciebie treści, Twoje dane będą podlegały częściowej automatyzacji procesu przetwarzania, w tym pomocniczemu profilowaniu, jednakże podejmowanie decyzji o przesłaniu Ci informacji oraz jej rodzaju nie będą zautomatyzowane.

III.          Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza tylko niezbędne dane osobowe, które pozwalają na realizacje celu wskazanego powyżej. Najczęściej jest to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres pocztowy.

IV.           Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V.            Okres przechowywania danych

Twoje dane Administrator będzie przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustali, że się zdezaktualizowały.

VI.           Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem przy przetwarzaniu danych osobowych np. firmy informatyczne bądź obsługujące hosting (m.in. Microsoft Corporation i OVH Hosting), operatorzy usług kurierskich (m.in. United Parcel Service of America, Inc (UPS) i Patron Service Sp. z o.o.).

VII.          Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII.        Źródło danych osobowych

Twoje dane osobowe Administrator uzyskał od Ciebie, w trakcie dotychczasowej współpracy z Tobą bądź z publicznie dostępnych źródeł.

IX.        Dane kontaktowe Administratora

W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną Twoich danych osobowych przez nas jako Administratora, możesz kontaktować:

  1. drogą elektroniczną pod adres e-mail: prywatnosc@sarota.pl
  2. telefonicznie pod nr telefonu: 12 684 12 68
wersja do druku